Budynki inwentarskie

Najważniejszym elementem wpływającym na chów kur niosek jest lokalizacja fermy. Podczas planowania usytuowania budynku trzeba wziąć pod uwagę położenie geograficzne, ukształtowanie powierzchni, wielkość i kształt terenu, na którym mają powstać budynki. Ferma powinna być osłonięta od wiatru, być wybudowana na terenie o niskim poziomie wód gruntowych, na podłożu przepuszczalnym, z dala od innych gospodarstw utrzymujących zwierzęta hodowlane (około 500 m), budynków mieszkalnych (300 m), dróg lokalnych (50 m).

Prawidłowo przygotowany projekt fermy powinien posiadać budynki produkcyjne, magazyn pasz, ściółki, sprzętu, jaj oraz pomieszczenia administracyjne i socjalne. Budynki muszą spełniać określone wymogi i charakteryzować się ciepłochronnością, przepuszczalnością powietrza (dobra wentylacja), izolacją od gruntu (wylewki z betonu) oraz posiadać powierzchnię i wyposażenie dostosowane do rodzaju i intensywności produkcji.

Budynki produkcyjne można podzielić na wychowalnie (ptaków reprodukcyjnych i niosek) i kurniki. W kurnikach utrzymywane są stada reprodukcyjne lub towarowe stada nieśne.

Budując pomieszczenia do chowu drobiu należy zwrócić uwagę na konstrukcję budynku, rozmieszczenie okien, drzwi (ich wielkość też jest ważna, np. żeby do kurnika swobodnie wjechać traktor i zgarniak) i jakość posadzki. Materiał, z którego wykonane są elementy wyposażenia powinien być trwały, nieszkodliwy dla ptaków oraz umożliwiać mycie i dezynfekcję.